لطفا اعداد و مبالغ فرم را برابر با توافق انجام شده با انجمن تکمیل وارسال نمایید .

 

فرم شماره 2 - رضایت نامه کسر از حقوق / پرداخت اقساطی هزینه

  • برای مثال : خدمات سفر به مقصد ........ به تاریخ ..........
  • برای مثال 051 - 38450000
  • لطفا پس از مطالعه متن رضایتنامه ،بخش های پایین فرم را تایید نمایید

    در صورت توافق با محتوای متن ، آن را تایید نمایید