متقاضیان محترم  عضویت در انجمن  ، ضمن تکمیل و ارسال فرم مربوطه   ( فرم شماره 9 ) میباید ، نسبت به ارایه کپی کارت ملی و یک قطعه عکس به دفتر انجمن اقدام نمایند . عضویت در مرحله مقدماتی غیر رسمی و داوطلبانه خواهد بود و در مرحله بعد ، و در صورت تایید هیات مرکزی ، عضویت رسمی  امکان پذیر خواهد بود ودر صورت پذیرش عضویت رسمی ، اعضا موظف به پرداخت حق عضویت سالانه و مجاز به استفاده از خدمات ویژه اعضا نظیر حضور در سفرهای تخصصی و خدمات رفاهی  ، خدماتی و ارسال آثار مکتوب و سایر موضوعات مرتبط خواهند گردید .