فرم شماره 10 - رسید سفته/ چک

  • لطفا ابتدا فرم را پرینت ، و برابر با توافق انجام شده با انجمن اطلاعات درخواستی در جدول ها را تکمیل و امضا نموده و سپس اسکن و بارگذاری نمایید . از ارسال عکس فرم که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید

متقاضیان محترم

در صورت اعلام و ضرورت داشتن ضامن در مرحله ثبت نام ، می باید فرم زیر توسظ متقاضی ( خریدار )  و ضامن امضا و اثر انگشت در آن ثبت و همچنین روی سقته  و  پشت آن توسط متقاضی ( خریدار ) با ثبت اثر انگشت امضا و پشت سفته توسط ضامن نیز با دکر نام و نام خانوادگی همراه با ثبت اثر انگشت امضا گردد .

سایر اطلاعات مشابه تصویر نمونه تکمیل گردد نظیر آدرس و نام متعهد متقاضی (خریدار ) یا ضامن

آدرس ما جهت ارسال پستی سفته :

مشهد – صندوق پستی 1459 – 91775  انجمن گردشگری پارس  تلفن 09364655699  و یا   09151104566