فرم شماره 3 - درخواست یارانه سفر بازنشستگان کشوری

  • Max. file size: 5 GB.
    لطفا ابتدا فرم را پرینت ، و برابر با توافق انجام شده با انجمن اطلاعات درخواستی در جدول ها را تکمیل و امضا نموده و سپس اسکن و بارگذاری نمایید . از ارسال عکس فرم که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید