درگاه پرداخت نقدی

  • برای مثال ...... بابت پیش پرداخت ( تور/ خدمات ) ..... تاریخ ....... به نام ( خانم / آقا ).......