توجه : این بخش فقط جهت بارگذاری مدارک و اسنادی است که قبلا در فرم های ارسال مدارک به صورت ناقص یا ناخوانا ارسال شده ، در نظر گرفته شده ، لطفا از ارسال مدارک غیر مرتبط خودداری نمایید و جهت  ارسال مدارک در مرحله اولیه ثبت نام ، به بخش فرم ها مراجعه و بنابر موضوع مورد تقاضا فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید .

فرم بارگذاری مدارک / رفع نقص

  • برای مثال 051 - 38450000
  • لطفا فایل تصویر کارت ملی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید در صورت عدم دسترسی به فایل یا اسکنر با مراجعه به فروشگاه گوگل و یا بازار نرم افزار fastscaner را روی گوشی هوشمند خود نصب و با تنظیم روی بهترین کیفیت تصویر با نرم افزار مذکور ، تصویر اسکن و اصلاح شده را بارگذاری نمایید . توجه داشته باشید تصاویر فاقد کیفیت در فرایند ثبت نام پذیرفته نخواهد شد
  • لطفا فایل آخرین حکم کارگزینی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید
  • لطفا فایل آخرین فیش حقوقی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید
  • لطفا فایل و یا تصویر اسکن شده مدرک درخواستی را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید در صورت عدم دسترسی به فایل یا اسکنر با مراجعه به فروشگاه گوگل و یا بازار نرم افزار fastscaner را روی گوشی هوشمند خود نصب و با تنظیم روی بهترین کیفیت تصویر با نرم افزار مذکور ، تصویر اسکن و اصلاح شده را بارگذاری نمایید . توجه داشته باشید تصاویر فاقد کیفیت در فرایند ثبت نام پذیرفته نخواهد شد
  • لطفا فایل و یا تصویر اسکن شده مدرک درخواستی را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید در صورت عدم دسترسی به فایل یا اسکنر با مراجعه به فروشگاه گوگل و یا بازار نرم افزار fastscaner را روی گوشی هوشمند خود نصب و با تنظیم روی بهترین کیفیت تصویر با نرم افزار مذکور ، تصویر اسکن و اصلاح شده را بارگذاری نمایید . توجه داشته باشید تصاویر فاقد کیفیت در فرایند ثبت نام پذیرفته نخواهد شد
  • لطفا فایل و یا تصویر اسکن شده مدرک درخواستی را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید در صورت عدم دسترسی به فایل یا اسکنر با مراجعه به فروشگاه گوگل و یا بازار نرم افزار fastscaner را روی گوشی هوشمند خود نصب و با تنظیم روی بهترین کیفیت تصویر با نرم افزار مذکور ، تصویر اسکن و اصلاح شده را بارگذاری نمایید . توجه داشته باشید تصاویر فاقد کیفیت در فرایند ثبت نام پذیرفته نخواهد شد