hazine-safar

بازدید کننده محترم  :

پس از دانلود جدول محاسبه هزینه سفر ، شما با جدولی که تنها 5 خانه آن ( شامل خانه های مقابل هزینه سفر برای هر نفر- تعداد مسافر- تعداد اقساط و تعداد چک و نیزخانه مقابل پیش پرداخت پیشنهادی در گزینه 2 )  قابل ویرایش و ثبت عدد می باشد  همچنین  با 3 گزینه  در نوع پرداخت مواجه خواهید شد

 

در گزینه 1 شما با نوع پرداخت در قالب کلی و چیش پرداخت 20% مواجه می باشید

در گزینه 2  مبلغ پیش پرداخت بر اساس پیشنهاد شما در نطر گرفته شده – این مبلغ هرگز کمتر از 20% گزینه 1 نباید باشد

در گزینه 3  شرایط پرداخت برای اعضای رسمی انجمن و یا شرایط خاص  بر اساس توافق با ادارات و سازمانها  می باشد.

شما می توانید بر اساس فیش حقوقی و توانایی پرداخت اقساط و نعداد انتخابی چک اقساط  و یا مبلغ سقف تعیین شده در فرایند کسر از حقوق و با در نطر گرفتن مبالغ کارمزد خدمات محاسبه شده در گزینه 2  ، نسبت به افزایش یا کاهش تعداد اقساط یا مبلغ پیش پرداخت پیشنهادی ، اقدام نمایید