متقاضیان محترم سفرهای سیاحتی و زیارتی داخلی و خارجی  میتوانند با تکمیل فرم  زیر نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه تسهیلات سفر ، پیش ثبت نام نمایند . لذا تکمیل تمام قسمتها ضروری است .
پس از تکمیل فرم مربوطه را به نماینده این انجمن در استان خود تحویل نمائید و در صورت عدم وجودنماینده از طریق توضیحات ذیل فرم اقدام فرمائید.