بازنشستگان محترم کشوری با توجه به اطلاعات ذیل و مسیرهای اعلام شده می توانند از یارانه 370000 تومانی استفاده نمایند