اجاره خورو بدون راننده در ایران و خارج کشور تا 24ماه اقساط

 ویژه فرهنگیان و کارکنان ادارات طرف قرارداد انجمن

@Europcarbot
ربات اجاره

 

انجمن پارس نماینده europcar

کسب اطلاعات از طریق ارتباط با ادمین کانال انجمن گردشگری پارس @parsngo